Όροι χρήσης

Όροι χρήσης του αρχείου «Αρχειακό Υλικό e-Sisifos»

Η παρακολούθηση και αξιοποίηση του αρχείου «Αρχειακό Υλικό e-Sisifos» (εφεξής το «Αρχείο»), είναι εφικτή κατόπιν αποδοχής των παρακάτω όρων χρήσης.

1. Γενικά

Η ιστοσελίδα (site) e – Sisifos.gr, που εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και υλοποιείται από α) τη RAP MEDIA, β) το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και γ) την Best Cybernetics, προσφέρει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες/χρήστες της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση της σελίδας/υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Οποιαδήποτε χρήση συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτών. Οι επισκέπτες/χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του site ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών αποδοχή των όρων αυτών. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου e – Sisifos.gr (συμπεριλαμβανομένου του Αρχείου «Αρχειακό Υλικό e-Sisifos» (εφεξής το “Αρχείο”), που εμπεριέχει ψηφιακό υλικό (ηλεκτρονικά έγγραφα, αρχεία εικόνας, ήχου, video και αρχείων 3D), τα οποία αποτυπώνουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κορινθίας).

1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ SITE/ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ – ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ/ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Το περιεχόμενο του site και ιδίως το Αρχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εκπαιδευτικούς, διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς κυρίως από μαθητές, σπουδαστές, εθελοντές, επιστήμονες, ερευνητικά ιδρύματα και λοιπούς δημόσιους φορείς με σκοπό την έρευνα και τη διατήρηση του υλικού ανά τους αιώνες. Επίσης, επιτρέπεται, σε περίπτωση δικαιολογημένου συμφέροντος, η χρήση σε δημοσιογράφους και ιδιώτες για ερευνητικούς σκοπούς ή προσωπική έρευνα, χωρίς όμως να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του e-Sisifos και των ιδιοκτητών.

Απαγορεύεται η χρήση όλου του περιεχομένου του site για διαφημιστικούς, προεκλογικούς και άλλους παρεμφερείς σκοπούς.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ SITE

Εφόσον οι επισκέπτες – χρήστες επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του site συμφωνούν να: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Οι χρήστες – μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι το site διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου τους στους χρήστες-μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του portal e-Sisifos και των εκάστοτε «χρηστών που εισαγάγουν υλικό» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης (π.χ. μέσω αποκομμάτων, περικοπών, ψηφιακή επεξεργασία εικόνων, video κοκ), αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της εκτύπωσης κειμένων και εικόνων από το Αρχείο, καθώς και της χρήσης σύντομων παραθεμάτων με σκοπό την ένταξή τους σε ανεξάρτητα έργα, χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site και με αναφορά του επιθέτου και του ονόματος του ιδιοκτήτη του αρχειακού υλικού (αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή της επωνυμίας του φορέα, και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των προσώπων, αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς  και τα πρόσωπα αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη κατανούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του site.

Σήμα που να υπογράφει το κάθε θέμα, αυτός που το ανεβάζει ή του e-Sisifos έως ότου αντικατασταθεί με το δικό του σήμα.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ/ΜΕΛΟΥΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης – μέλος των σελίδων και των υπηρεσιών του site αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ιστοσελίδα από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως το site για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). To site δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Οι επισκέπτες/χρήστες-μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για κάθε περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων ή παραβιάζει τους νόμους γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάστασή της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης – μέλος. Αν παρά τον όγκο των στοιχείων πληροφοριών, περιεχομένων κλπ, ο διαδικτυακός μας τόπος πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή, ή την υπόληψη οποιουδήποτε τρίτου και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο, β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/ μέλους.

5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ eSISIFOS

Οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη του e-Sisifos τηρώντας την κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας, οφείλουν να απέχουν από (ενδεικτική παράθεση):

1. την ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου, που συγκροτεί αντικειμενικά προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας οποιουδήποτε τρίτου προσώπου

2. την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες προστασίας τη ζωής, της τιμής, της περιουσίας της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση

3. την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, με πορνογραφικό υλικό γενικά, ή παιδική πορνογραφία ειδικά, ή περιεχομένου που προσβάλλει την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας

4. την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και την ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Κάθε χρήστης – μέλος των των σελίδων του διαδικτυακού μας τόπου, ευθύς ως αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις, οφείλει να ειδοποιεί τον διαδικτυακό μας τόπο, ο οποίος δικαιούται να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη – μέλους. Ο επισκέπτης – χρήστης – μέλος των σελίδων του e – sisifos εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οποιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία του διαδικτυακού μας τόπου, ή οποιουδήποτε τρίτου και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημίας τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του διαδικτυακού μας τόπου και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου και σε βάρος του διαδικτυακού μας τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης – μέλος του διαδικτυακού μας τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμά μας, να διακόπτουμε τη χρήση, των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (password) αν ο χρήστης – μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγεγραμμένους όρους.

Δεν είναι πολιτικό ή δημοσιογραφικό και για αυτό απαγορεύονται σχετικά θέματα

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ/SITE

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, οι διαχειριστές του site e-Sisifos και το site δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του site παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Το e-Sisifos.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτούν ή δημοσιεύουν οι χρήστες-μέλη.

Oι διαχειριστές του site/το site δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυώνται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την ακρίβεια, την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους καθόσον είναι υλικό, θέσεις ……… αυτών που τα εισαγάγουν. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνουν οι επισκέπτες/χρήστες.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες/χρήστες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν και δεν μπορούν να θεωρηθούν, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών, κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης μας. Το site αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση (συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας) να εγγυάται (και συνεπώς να ευθύνεται) την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλόλητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων), την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Αλλά είναι ένας χώρος συλλογής και ανταλλαγής υλικού, θέσεων, απόψεων , ………

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο Αρχείο έχουν εφαρμοστεί τεχνικές προστασίας του (απενεργοποίηση right click, απενεργοποίηση δυνατότητας drag and drop, ενεργοποίηση watermarks σε εικόνες και video).

Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσπάθεια αφαίρεσης των τεχνικών αυτών (π.χ. καθάρισμα εικόνων ή video από τα watermarks, παράκαμψη της απενεργοποίησης του right click κτλ).

8. «ΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Το site e – Sisifos.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οι χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (websites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το site e – Sisifos σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

9. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΩΝ

Το e-sisifos.gr επιτρέπει στο χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις/άρθρα. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του εκάστοτε χρήστη, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν, και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το site. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται και να συμπεριφέρεται κόσμια και διακριτικά και να μην προσβάλει ή θίγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τρίτα πρόσωπα. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει τη δυνατότητα στο e-Sisifos.gr να αποκλείσει κάποιον χρήστη/επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

10. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Η ιστοσελίδα e – Sisifos ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη, εφόσον ο τελευταίος έχει επιλέξει να δέχεται cookies, και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας  e – Sisifos μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

To site e – Sisifos.gr δύναται οιαδήποτε στιγμή να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το e-Sisifos.gr την έχουν τα Δικαστήρια της Κορινθίας.Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας  e – Sisifos και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και των υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τους «Διαχειριστές» της ιστοσελίδας  e – Sisifos, παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη πλατφόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Επίσης, αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά την αναπαραγωγή του,

και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα. !

Το Aρχείο «Αρχειακό Υλικό e-Sisifos» (εφεξής το «Αρχείο»), διατίθεται στο Διαδίκτυο από το portal e-Sisifos (εφεξής ο πάροχος) το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” και υλοποιείται από:
· την Rap Media,
· το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
· την Best Cybernetics.

Το Aρχείο περιέχει ψηφιακό υλικό (ηλεκτρονικά έγγραφα, αρχεία εικόνας, ήχου, video και αρχείων 3D) που αποτυπώνουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κορινθίας.

2. Σκοπός χρήσης του Αρχείου

Το Αρχείο είναι διαθέσιμο για εκπαιδευτικούς, διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς ή για την πραγμάτωση δημόσιων σκοπών σε κάθε ιδιώτη ή ίδρυμα. Επίσης, το Αρχείο διατίθεται σε περίπτωση δικαιολογημένου συμφέροντος σε δημοσιογράφους
και ιδιώτες για ερευνητικούς σκοπούς.

Κατά τη χρήση του Αρχείου ο χρήστης υποχρεούται να σέβεται και να διαφυλάττει τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, να μην κοινοποιεί δεδομένα που χρήζουν προστασίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θίγει τα συμφερόντά των ιδιοκτητών.

3. Δικαιώματα προστασίας

Το Αρχείο στο σύνολό του προστατεύεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόχου και των ιδιοκτητών. Τα μεταδεδομένα του Αρχείου καθώς και το σχετικό λογισμικό προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright)
του παρόχου.

4. Επιτρεπόμενη χρήση

Στο πλαίσιο του σκοπού χρήσης του, το Αρχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εκπαιδευτικούς, διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς κυρίως από μαθητές, σπουδαστές, επιστήμονες, ερευνητικά ιδρύματα και λοιπούς δημόσιους φορείς με σκοπό την έρευνα.
Επιτρέπεται επίσης η χρήση για προσωπική έρευνα, εφόσον δεν γίνονται ενέργειες που δεν σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία του παρόχου και των ιδιοκτητών.
Επιτρέπεται η εκτύπωση κειμένων και εικόνων από το Αρχείο. Επιπλέον, επιτρέπεται η χρήση σύντομων παραθεμάτων με σκοπό την ένταξη τους σε ανεξάρτητα έργα.

Σε κάθε παράθεμα πρέπει να αναφέρεται η πηγή. Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

Επίθετο, όνομα του ιδιοκτήτη του αρχειακού υλικού, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή επωνυμία φορέα καθώς και τη διεύθυνση του portal www.e-sisifos.gr.

5. Επεξεργασία του αρχειακού υλικού

Στο πλαίσιο των παρόντων όρων χρήσης δεν επιτρέπεται η επεξεργασία του αρχειακού υλικού. Ως επεξεργασία νοείται η τροποποίηση του περιεχομένου (π.χ. μέσω αποκομμάτων, περικοπών, ψηφιακή επεξεργασία εικόνων, video κοκ.) ή η δημιουργία αντιγράφων του αρχειακού υλικού.
Για την επεξεργασία του αρχειακού υλικού απαιτείται ειδική άδεια. Αιτήματα για την οποιαδήποτε επεξεργασία του αρχειακού υλικού θα πρέπει να απευθύνονται στον πάροχο του Αρχείου.

6. Aπαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

Απαγορεύεται η χρήση του αρχειακού υλικού για διαφημιστικούς, προεκλογικούς και άλλους παρεμφερείς σκοπούς.

7. Ευθύνη

Ο χρήστης εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί το αρχειακό υλικό αποκλειστικά εντός του πλαισίου των παρόντων όρων χρήσης. Για το σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη κατάχρησης του αρχειακού υλικού από τρίτους.
Σε περίπτωση κατάχρησης, ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον πάροχο.

8. Αποκλεισμός ευθύνης

Αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του παρόχου ανεξαρτήτως νομικής αιτίας, εκτός εάν ο πάροχος, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ή οι προστηθέντες αυτού έχουν ενεργήσει με δόλο ή βαριά αμέλεια.
Ο πάροχος δεν ευθύνεται για γνώμες που αποτυπώνονται σε συνεντεύξεις.

9. Προστασία δεδομένων

Στο αρχείο έχουν εφαρμοστεί τεχνικές προστασίας του (απενεργοποίηση right click, απενεργοποίηση δυνατότητας drag and drop, ενεργοποίηση watermarks σε εικόνες και video).
Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσπάθεια αφαίρεσης των τεχνικών αυτών (πχ «καθάρισμα εικόνων ή video από τα watermarks», παράκαμψη της απενεργοποίησης του right click κτλ).

Υπηρεσίες Ενημέρωσης – Διαθεσιμότητα

Το e-sisifos .gr παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη ολοκληρωμένη ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Το περιεχόμενο του e-sisifos .gr παρέχεται «ως έχει» και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη. Ο επισκέπτης/χρήστης αξιολογεί το περιεχόμενο της ενημέρωσης και δρα αυτοβούλως αποκλειόμενης οποιαδήποτε ευθύνης του e-sisifos .gr.

Το e-sisifos .gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του. Εντούτοις, το e-sisifos .gr δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη κατά την επίσκεψή του στο e-sisifos .gr., από οποιοδήποτε αιτία και ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου ή μη διαθεσιμότητας.

Το e-sisifos .gr, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτούν ή δημοσιεύουν οι χρήστες – μέλη.

To e-sisifos .gr δεν εγγυάται και συνεπώς δεν ευθύνεται για την αδιάκοπη διαθεσιμότητά του, για την άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών του ή του περιεχομένου του, ούτε για την απουσία «ιών» ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για το www. e-sisifos .gr, είτε για κάποιο άλλο site/server δια του οποίου λαμβάνει το περιεχόμενό του.

Υπηρεσία Ανάρτησης Σχολίων

Το e-sisifos .gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το e-sisifos .gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το e-sisifos .gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Links

Το e-sisifos .gr δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των εξωτερικών κόμβων στους οποίους επιλέγει να «μεταφέρεται» ο επισκέπτης/χρήστης μέσω link, hyperlink ή διαφημιστικού banner που φιλοξενείται στο e-sisifos .gr.