Τα λείψανα των Αρχαίων Κλεωνών κοντά στα χωριά Άγιο Βασίλειο και
Κοντόσταυλο δυστυχώς είναι ελάχιστα: μόνο μερικά κομμάτια καλοχτισμένου πολυγωνικού
τείχους και σε καλύτερη κατάσταση τα θεμέλια του ηρακλείου, όπου βεβαιώθηκε η
ύπαρξη αρχαιότερου ναού πριν να χτιστεί ο σωζόμενος σήμερα ναός των
ελληνιστικών χρόνων.