Αξιολόγηση της Διαδικτυακής Πύλης – Τελικές διορθωτικές και βελτιωτικές παρεμβάσεις

Ολοκληρώθηκαν τα παραδοτέα της Ενότητας Εργασίας 13 του έργου «Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: e-Sisifos – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-05640, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Τα παραδοτέα αυτά είναι:

  • Διοργάνωση Ημερίδας Λήξης του έργου

Φορείς

Rap Media,

BestCybernetics